Statement n.a.v. artikel FD 24/2/2022

Op 24 februari verscheen in Het FD een artikel, waarin Samenwerkende Kinderopvang en enkele van haar organisaties, De Kleine Wereld en Topkids, worden genoemd.

Dat artikel heeft ons geraakt en doet geen recht aan de manier waarop wij dagelijks met ons mooie vak en prachtige bedrijf bezig zijn. De kwaliteit die wij daarbij bieden, komt onder andere tot uiting in de hoge klanttevredenheidscores die wij van ouders ontvangen en de positieve inspectie-rapportages van de GGD.

Investeerder

In het artikel wordt de participatie van investeerder Bencis benoemd en meer nog, gekoppeld aan vermeende bedrijfsmatige besluiten die negatief uitpakken voor onze klanten. Samenwerkende Kinderopvang werpt die suggestie verre van zich. We onderstrepen graag het waardevolle partnership met de hele groep van betrokken aandeelhouders. Deze maakt het enerzijds mogelijk om verder te groeien in kwaliteit en omvang. Anderzijds stelt de betrokkenheid en het langetermijnbeleid van de groep aandeelhouders ons in staat om, ook in de voor ons uitdagende covid-periode, onze dienstverlening op niveau te houden en continuïteit te kunnen bieden aan ouders en kinderen.

Overheidsuurprijs

In het artikel wordt ook de prijsverhoging benoemd die bij De Kleine Wereld is doorgevoerd. Wij benadrukken dat prijsstijgingen onaangenaam kunnen zijn voor ouders. Dat begrijpen we maar al te goed. De gestelde tarieven zijn echter een reflectie van de kostenstijgingen (van o.a. huur, energie en personeel) waarmee wij ons geconfronteerd zien. De recente indexatie van de tegemoetkoming vanuit de overheid van 0,5% dekt nog niet eens de inflatie. Gjalt Jellesma, de voorzitter van BOinK, geeft dat ook al aan in zijn reactie in Het FD. Kinderopvang is daarmee door de overheid per saldo duurder gemaakt voor gezinnen. Iets dat we vanuit Samenwerkende Kinderopvang zeer betreuren.

Tariefstelling

Wij hechten er veel waarde aan om te benadrukken dat wij voor de jaarlijkse tariefstelling het wettelijk verplichte adviestraject bij de 15 oudercommissies van De Kleine Wereld hebben doorlopen. Slechts een klein aantal oudercommissies heeft een negatief advies uitgebracht, waar we zeer serieus en conform de spelregels van het adviesrecht van ouders in de kinderopvang mee omgaan. De doorgevoerde prijsverhoging is bij de Kleine Wereld al jarenlang lager dan de kostenstijgingen. De kostenstijgingen voor kinderopvang in Amsterdam zijn excessief. Onder andere de vastgoedprijzen, maar ook de enorme krapte aan personeel, zetten onze bedrijfsvoering onder druk. De suggestie dat we tarieven buitensporig verhogen ten gunste van onszelf is daarmee ook onjuist.

Kwaliteit

Ook wordt er in het artikel door één van de oudercommissies gesproken over grotere groepen zonder dat we daar extra personeel voor inzetten. De maximale groepsgrootte bij al onze labels is al jarenlang dezelfde en conform de Wet Kinderopvang. Maar inderdaad worden de groepen (gelukkig) voller. De vraag naar kinderopvang stijgt namelijk fors en we werken als Samenwerkende Kinderopvang er hard aan om aan die stijgende vraag van ouders in Nederland te voldoen. Maar nergens wordt de zogenoemde beroepskracht-kind ratio overschreden. We houden ons keurig aan de wet. Het beleid hierover is de afgelopen jaren niet gewijzigd en we worden door de GGD geïnspecteerd op het handhaven van de wettelijke bepalingen.

Financiering

De laatste suggestie die gedaan wordt, is dat door de betrokkenheid van Bencis een schuldenlast zou bestaan. Samenwerkende Kinderopvang heeft inderdaad een financiering. Nagenoeg ieder bedrijf dat groeit, kent een vorm van financiering. Het noemen van het bedrag van de rentelast zonder context is echter suggestief en neemt de lezer mee in een onderbuik argument. Op een omzet van 100 miljoen euro is de genoemde rentelast, in verhouding bezien, dus een heel normale.

Tevreden ouders

Wij zijn van mening dat met het artikel ten onrechte een negatief sentiment wordt gecreëerd over de kinderopvangsector en onze prachtige organisaties. Het beeld komt ook niet overeen met de tevredenheid van de ouders van de kinderen van onze organisaties. In de continu-kwaliteitsmeting geven de ouders van De Kleine Wereld een 8,3 voor de dagopvang, een 8,0 voor de BSO en wordt een Net Promotor Score (NPS) van +45 behaald. Cijfers die stuk voor stuk ruim boven het gemiddelde van de sector liggen. En de Kleine Wereld is daarin geen uitzondering. Onze organisaties mogen allemaal trots zijn op de hoge klanttevredenheid en NPS die ze realiseren door dagelijks met hart en ziel voor de ouders en kinderen klaar te staan.

Trots

We zeggen het nogmaals; we zijn ontzettend trots op onze organisatie en onze groep aandeelhouders, waaronder Bencis. Met elkaar hebben we het mogelijk gemaakt dat een groep zeer sterke kinderopvangorganisaties gezamenlijk kan doorgroeien in kwaliteit en omvang. Dat we op steeds meer plekken onze prachtige dienstverlening mogen aanbieden. En dus, gesteund door onze aandeelhouders en met de niet-aflatende inzet, flexibiliteit en passie van onze pedagogisch medewerkers, blijven we ons maximaal inzetten om de pedagogische kwaliteit van onze dienstverlening richting kinderen en hun ouders op een hoog niveau te houden.

0 reacties

Deel deze informatie eenvoudig via: