Samenwerkende Kinderopvang mede-initiator van Kwaliteitscode Kinderopvang

Kwaliteitscode Kinderopvang

Het zal niemand zijn ontgaan, dat het huidige kabinet bij haar aantreden heeft aangekondigd om het kinderopvangstelsel per 1 januari 2025 te herzien. Het voornemen om de kinderopvang vrijwel gratis te maken voor werkende ouders, brengt grote uitdagingen met zich mee.

Allereerst leidt dit er naar verwachting toe dat de vraag naar kinderopvang sterk stijgt en dat daardoor het tekort aan gekwalificeerde pedagogisch professionals verder toeneemt. Daarnaast zijn er vanuit de politiek kritische vragen gesteld over de wijze waarop kan worden geborgd dat de toekomstige extra overheidsuitgaven aan kinderopvang ook daadwerkelijk ten goede komen aan de sector. Hierbij is met name een negatief en ongenuanceerd beeld gecreëerd over commerciële kinderopvangorganisaties, zoals Samenwerkende Kinderopvang.

Onafhankelijke onderzoeken naar huidige marktsituatie kinderopvang

De kritische vragen vanuit de politiek hebben ertoe geleid dat Karien van Gennip, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, twee onderzoeken heeft laten uitvoeren om de verschillen tussen commerciële en niet-commerciële (non-profit) kinderopvangorganisaties in beeld te brengen. Samenwerkende Kinderopvang is ook actief betrokken bij dit onderzoek, waarbij veel informatie is gedeeld met de onderzoekers en de onderzoekers ook gesprekken hebben gevoerd met bestuurders, medewerkers en ouders van onze organisatie.

De onderzoeksrapporten zijn inmiddels gepresenteerd aan de minister en gisteren (11 april) gedeeld met de politiek betrokkenen. Het is fijn om vast te stellen dat beide rapporten onderstrepen dat de verschillen tussen commerciële en niet-commerciële kinderopvangorganisaties minimaal zijn. De conclusie is dat commerciële organisaties gemiddeld een iets hogere kwaliteit bieden en hiervoor gemiddeld ook een iets hoger tarief hanteren. Het is daarnaast heel erg fijn dat vanuit het objectieve en onafhankelijke onderzoek wordt geconcludeerd dat er bij kinderopvangorganisaties die samenwerken met private equity organisaties geen enorme winsten worden gemaakt, dat er geen belastinggeld wordt onttrokken uit de sector en dat er geen dividenden worden uitgekeerd.

Kwaliteitscode Kinderopvang: Samen naar een nieuw stelsel

Vooruitlopend op deze uitkomsten, hebben zes kinderopvangorganisaties, zowel commerciële als niet-commerciële, het initiatief genomen om vanuit de sector zelf een bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van de kinderopvang en het vergroten van de transparantie. Samenwerkende Kinderopvang is één van deze zes organisaties. Samen met Kind&Co Ludens, Humankind, gro-up, Wij zijn Jong en Partou kinderopvang, is de Kwaliteitscode Kinderopvang “Samen naar een nieuw stelsel” opgesteld. Vandaag, woensdag 12 april, wordt deze code door de bestuurders van de zes organisaties persoonlijk aangeboden op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De kinderopvangsector staat voor een verantwoordelijke publieke opgave: toegankelijke, inclusieve en kwalitatieve kinderopvang leveren, waarbij de talentontwikkeling van het kind centraal staat. De vorming in de eerste levensjaren is immers essentieel voor de latere ontwikkeling. De code heeft hiervoor heldere spelregels: investeren in hoge kwaliteit, doelmatig besteden van kinderopvanggeld en aanscherpen van de bedrijfsvoering voor alle organisaties. De rode draad is hierbij transparantie.

Zo borgt de kwaliteitscode dat er op een verantwoorde manier wordt bestuurd en dat er publiekelijk inzicht wordt gegeven in welke keuzes organisaties daarin maken. Uiteraard moeten de spelregels aansluiten bij de stelselwijziging en de bestaande wet- en regelgeving en sturing geven voor de langere termijn. Wanneer de kinderopvangsector in staat is dit samen te realiseren, hebben kinderen, ouders, medewerkers en uiteindelijk de hele samenleving daar profijt van.

Aansluiten en meedenken

Het aanbieden van de Kwaliteitscode Kinderopvang is de start van een langer traject. Onder de noemer ‘Samenwerkingsplatform Kwaliteitscode Kinderopvang’ zullen de initiatiefnemers door het hele land bijeenkomsten organiseren, waaraan alle kinderopvangorganisaties kunnen deelnemen. Doel is dat de kwaliteitscode van daaruit, onder begeleiding van een onafhankelijke commissie, verder kan worden uitgewerkt.

De volledige tekst van de Kwaliteitscode Kinderopvang is hier terug te lezen.

De onderzoeksrapporten zijn via onderstaande links terug te vinden:

0 reacties

Deel deze informatie eenvoudig via: